Tràmits: CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 06 Dec 2019 10:23:10 GMT Govern de les Illes Balears 2019-12-06T10:23:10Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatoria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3480343&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb l'establert a l'apartat tercer d'aquesta Resolució per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Thu, 05 Dec 2019 12:11:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3480343&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-05T12:11:48Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest annex I en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Wed, 04 Dec 2019 08:15:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-04T08:15:40Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. Mon, 02 Dec 2019 14:11:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-02T14:11:39Z Declaració d'excepcionalitat i d'adopció de mesures alternatives per al compliment de la quota de reserva a favor dels treballadors i treballadores amb discapacitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109049&lang=ca&coduo=2390298 L'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, disposa que les empreses públiques o privades amb 50 o més treballadors tenen l'obligació d'ocupar, almenys, un 2 % de treballadors amb discapacitat. Així mateix, s'estableix la possibilitat que, excepcionalment, les empreses obligades a complir aquesta quota de reserva puguin quedar exemptes d'aquesta obligació sempre que s'apliquin les mesures alternatives que es determinin reglamentàriament. Wed, 27 Nov 2019 11:34:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109049&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-27T11:34:42Z Registro Empresas con Riesgo de Amianto http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3997566&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a les empreses amb risc d'exposició a amiant Mon, 25 Nov 2019 10:53:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3997566&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-25T10:53:44Z Convocatòria d'ajuts despeses financeres Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989711&lang=ca&coduo=2390298 Convocatòria extraordinària d'ajuts a la microempresa, la petita empresa i la mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de liquiditat per fer front als efectes sectorials produïts pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook i del seu grup sobre l'economia de les Illes Balears Fri, 22 Nov 2019 10:49:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989711&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-22T10:49:48Z Convocatòria de subvencions per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3274686&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB Formació per a desocupats 2018-2020) Thu, 21 Nov 2019 12:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3274686&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-21T12:42:45Z Autorització prèvia per al centres portuaris d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989695&lang=ca&coduo=2390298 Els centres portuaris d'ocupació tenen per exclusiu objecte l'ocupació de treballadors de l'estiba portuària per a la seva posada a disposició, de manera temporal, d'empreses titulars de llicència de prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies o d'autorització de serveis comercials portuaris, així com la formació professional d'aquells, la qual també podrà realitzar-se mitjançant la resta d'alternatives previstes legalment. Mon, 18 Nov 2019 12:18:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989695&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-18T12:18:34Z Procediment per a adquirir places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=2390298 Procediment per a adquirir places turístiques al Consorci Borsa de Places Thu, 14 Nov 2019 11:06:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:06:20Z Sol·licitud de certificat del Consorci Borsa de Places http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047081&lang=ca&coduo=2390298 Obtenir un certificat del Consorci Thu, 14 Nov 2019 11:05:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047081&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:05:21Z Desistiment adquisició places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047167&lang=ca&coduo=2390298 Desistiment adquisició places turístiques del Consorci Borsa de Places Thu, 14 Nov 2019 11:05:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047167&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:05:01Z Desistiment adquisició places turístiques i devolució dels pagaments efectuats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047206&lang=ca&coduo=2390298 Desistir de les places adquirides i retorn dels pagaments efectuats Thu, 14 Nov 2019 11:04:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047206&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:04:47Z Sol·licitud devolució dels pagaments efectuats per rectificació del nombre de places http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3154209&lang=ca&coduo=2390298 Devolució dels pagaments efectuats Thu, 14 Nov 2019 11:04:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3154209&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:04:28Z Procediment de revocació per impagament de places turístiques adquirides per a ampliacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222852&lang=ca&coduo=2390298 Revocar per impagament les places turístiques adquirides per a ampliacions Thu, 14 Nov 2019 11:04:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222852&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:04:09Z Procediment de revocació per impagaments de places turístiques regularitzades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3252138&lang=ca&coduo=2390298 Revocació per impagaments de les places turístiques regularitzades Thu, 14 Nov 2019 11:03:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3252138&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:03:32Z Informe d'accident laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771590&lang=ca&coduo=2390298 Comunicar l'informe d'investigació d'accident laboral Fri, 08 Nov 2019 07:02:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771590&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-08T07:02:23Z Convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2019-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802397&lang=ca&coduo=2390298 Finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2019-2021. Tue, 05 Nov 2019 12:02:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802397&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-05T12:02:01Z Convocatòria de subvencions per al programa SOIB Desenvolupament Local per executar projectes de desenvolupament local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948504&lang=ca&coduo=2390298 Que les entitats locals i les que en depenen o que hi estan vinculades presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a dissenyar i executar Plans Estratègics d'Ocupació Local. Amb la finalitat de donar més impuls a la col·laboració entre les entitats locals i el SOIB en matèria de desenvolupament local, els projectes que presentin les entitats locals i les que en depenen o que hi estan vinculades tindran una duració de 3 anys. El disseny i execució dels plans s'implementen mitjançant la contractació per part de les entitats locals o les que en depenen o que hi estan vinculades dels agents d'ocupació i desenvolupament local els quals són personal tècnic amb titulació universitària oficial. Thu, 31 Oct 2019 12:43:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948504&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-31T12:43:35Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles. Exercici 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779845&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a l'exercici 2019, per fomentar la contractació temporal de persones treballadores aturades de llarga durada en el marc de la col·laboració amb els ens locals, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu que en millorin l'ocupabilitat i les possibilitats de la inserció laboral posterior. Thu, 31 Oct 2019 09:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779845&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-31T09:10:30Z Convocatòria de subvencions per al Programa SOIB Ocupació i Formació per a 2019 (projectes mixts d'ocupació i formació) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3875169&lang=ca&coduo=2390298 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2019 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: - Línia 1: per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 anys. - Línia 2: per a persones desocupades de 30 anys o més. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. Tue, 29 Oct 2019 09:21:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3875169&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-29T09:21:27Z Ajuts als treballadors vinculats a empreses incurses a un procés de creditors a conseqüència del concurs de creditors de l'empresa Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949547&lang=ca&coduo=2390298 Pal·liar els impactes econòmics produïts en l'arxipèlag balear pel concurs de creditors de l'empresa Thomas Cook. Fri, 25 Oct 2019 07:52:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949547&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-25T07:52:23Z Reobertura d'establiment després de baixa temporal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158333&lang=ca&coduo=2390298 Reobertura d'un establiment després de baixa temporal Thu, 24 Oct 2019 10:38:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158333&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-24T10:38:47Z Explotació conjunta i unificació d'establiments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157763&lang=ca&coduo=2390298 D'acord amb l'article 36.2 de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, es podran explotar conjuntament diferents establiments d'allotjament turístic, sempre que es compleixin les condicions següents: - Tots els establiments han de tenir categoria similar encara que siguin de diferent grup - L'explotació de tots els establiments que es dugui a terme conjuntament ha de ser desenvolupada per una única empresa explotadora - La distància màxima entre els establiments no pot superior a 200m i ha de ser practicable per a persones amb minusvalidesa - S'han de complir les condicions reglamentàries de menjadors i sales per als establiments que s'explotin conjuntament. També s'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Thu, 24 Oct 2019 10:01:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157763&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-24T10:01:45Z Ajudes excepcionals per incentivar la contractació indefinida de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius derivats del concurs de creditors de l'agència de viatges Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949356&lang=ca&coduo=2390298 Ajudes destinades a les empreses que contractin, de manera indefinida per prestar serveis a les Illes Balears, treballadors residents a les Illes Balears de l'agència de viatges majorista Thomas Cook, empreses vinculades o empreses afectades per la fallida de l'agència i que hagin estat objecte d'un acomiadament col·lectiu com a conseqüència d'un procés concursal. Thu, 24 Oct 2019 08:42:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949356&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-24T08:42:24Z Modificació de dades d'una comunicació d'obertura ja registrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746751&lang=ca&coduo=2390298 Actualització de les dades comunicades inicialment. Tue, 22 Oct 2019 08:04:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746751&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-22T08:04:55Z Ajuts públics per al foment de l'economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=725170&lang=ca&coduo=2390298 Foment de l'economia social per mitjà del suport a empreses d'inserció amb la finalitat d'afavorir el manteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores en situació d'exclusió social que hi presten serveis, mitjançant la subvenció parcial dels seus costs salarials. Es consideren persones en situació d'exclusió les que estan incloses en algun dels col·lectius que figuren en l'article 2.1 de la Llei 44/2007 esmentada. La situació d'exclusió social ha de ser acreditada pels serveis socials públics competents, és a dir, els corresponents de les comunitats autònomes segons l'article 148.1.20 de la Constitució espanyola i els determinats per les corporacions locals, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Mon, 21 Oct 2019 07:31:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=725170&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-21T07:31:35Z Convocatòria de subvencions SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432774&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte en pràctiques, per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Wed, 16 Oct 2019 11:43:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432774&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-16T11:43:03Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Tue, 15 Oct 2019 08:54:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-15T08:54:37Z Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=2390298 Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin alguna de les accions educatives/formatives següents:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2018-2019 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals. Thu, 03 Oct 2019 05:59:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-03T05:59:51Z Convocatòria de beques formatives per a desocupats aturats de llarga durada i majors de 30 de anys, així com a dones víctimes de violència masclista 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3284728&lang=ca&coduo=2390298 Subvenció per a alumnes que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació, per l'import de 21 euros per dia d'assistència. Thu, 03 Oct 2019 05:57:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3284728&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-03T05:57:51Z Ajudes per a la consolidació i la implantació de la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725296&lang=ca&coduo=2390298 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase de consolidació del procés d'internacionalització per les microempreses i petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d'ara endavant, pimes) amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'àmbit d'aquesta convocatòria. Es considera que una empresa es troba en fase de consolidació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és superior al 15 % de la seva facturació. b) L'empresa compta amb una projecció d'expansió empresarial a l'exterior, atès que ha exportat de forma regular durant els darrers tres anys. Tue, 01 Oct 2019 08:14:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725296&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-01T08:14:16Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Vulnerables per al període 2020-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3875389&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Vulnerables, programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió. 2. El programa de formació dual és un conjunt d'accions i iniciatives formatives, mixtes d'ocupació, que tenen per objecte la qualificació professional dels participants en règim d'alternança de l'activitat laboral en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per l'ocupació d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Tue, 24 Sep 2019 12:23:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3875389&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-24T12:23:28Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3861296&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb el que estableix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Accés al Registre Web: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencio_telematica-86927/ Tue, 24 Sep 2019 06:48:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3861296&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-24T06:48:10Z Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=2390298 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, a mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents: — Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms. — Programa 2: ajuts destinats a mantenir l'activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents: - Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat. - Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor. — Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d'autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents: - Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci. - Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte d'altri per part del titular del projecte d'autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d'assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial. - Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d'autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors. 2. Si les persones que es constitueixen com a treballadores autònomes o com a treballadores autònomes col·laboradores, o les que són contractades a l'empara dels subprogrames 2.1 i 3.2 són persones de 16 a 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4. Mon, 23 Sep 2019 12:03:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-23T12:03:31Z Inscripció inici d'activitat turística d'agències de viatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció d'agències de viatges en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Fri, 20 Sep 2019 11:09:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-20T11:09:25Z Inscripció inici d'activitat turística de Turisme Actiu, Centres Turístics i Piragüisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció del turisme actiu en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. Fri, 20 Sep 2019 11:05:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-20T11:05:56Z Subvencions per a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3486054&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic balear. Fri, 20 Sep 2019 08:48:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3486054&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-20T08:48:21Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278802&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquestes ajudes és potenciar l'agrupació i cooperació entre empreses per a la Internacionalització dels seus productes o serveis amb l'execució de projectes, sota l'empara d'una entitat promotora. Fri, 20 Sep 2019 08:40:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278802&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-20T08:40:30Z Ajudes excepcionals per a la reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè per les pluges intenses i inundacions a la comarca de Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687305&lang=ca&coduo=2390298 És objecte d'aquesta Ordre aprovar una nova convocatòria, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional segona de l'Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, i del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 19 d'octubre de 2018, per a la concessió d'ajudes destinades a contribuir al reinici de l'activitat mitjançant la reparació dels danys causats i les pèrdues produïdes en les activitats industrials, comercials, mercantils, de serveis i turístiques, així com a professionals i treballadors per compte propi i aliè, produïts al Llevant de Mallorca com a conseqüència de les pluges intenses i inundacions del dia 9 d'octubre de 2018. Fri, 20 Sep 2019 07:56:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687305&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-20T07:56:11Z Ajudes per a projectes d'iniciació a la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725024&lang=ca&coduo=2390298 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase inicial del procés d'internacionalització de les microempreses i pimes amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, o de l'activitat industrial. Es considera que una empresa es troba en fase d'iniciació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és inferior al 15 % de la facturació total. b) L'empresa ha iniciat el projecte internacional en els darrers tres anys. Wed, 18 Sep 2019 09:45:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725024&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-18T09:45:15Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. Tue, 17 Sep 2019 10:07:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-17T10:07:30Z Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció de la central de reserves en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Tue, 17 Sep 2019 09:19:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-17T09:19:14Z CONVOCATÒRIA VISIBLES 2016 Millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores desocupades de més edat de la qual es preveu cofinançar-ne un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679304&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades majors de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats de l'orientació laboral que rebran de les entitats beneficiàries que els contractin. Wed, 11 Sep 2019 10:40:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679304&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-11T10:40:45Z Inscripció en el REFOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635565&lang=ca&coduo=2390298 Procediment d'inscripció en el Registre públic de persones formadores que han acreditat que compleixen els requisits per impartir un o més mòduls formatius d'accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat.REFOIB Wed, 04 Sep 2019 09:18:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635565&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-04T09:18:04Z Ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351967&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, mitjançant la promoció dels programes següents: A) Programes cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5: a) Programa 1. Suport a sectors industrials i a altres sectors de caràcter estratègic. Adreçat a impulsar la contractació indefinida en aquests sectors de persones de 30 o més anys, desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. b) Programa 2. Persones en atur de llarga durada. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones desocupades de 30 o més anys en situació d'atur de llarga durada i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. c) Programa 3. Persones en situació d'exclusió social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i l'aprenentatge de persones en situació d'exclusió social desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, per part d'empreses d'inserció. d) Programa 4. Retorn al mercat laboral. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que hagin participat en els programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en determinats períodes i de persones de 45 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que no hagin treballat en els darrers quatre anys. e) Programa 5. Treball per a dones víctimes de violència masclista. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de dones víctimes de violència masclista desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. f) Programa 6. Persones afectades per acomiadament col·lectiu. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent que hagin estat afectades per un acomiadament col·lectiu en l'any anterior a la contractació. g) Programa 7. Suport a l'exportació. Orientat a la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent per tal d'engegar un pla d'internacionalització visat per l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI Balears). B) Programes cofinançats en un 85 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4. a) Programa 8. Persones joves. Destinat a fomentar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites en el servei d'ocupació corresponent durant almenys dos mesos, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball. b) Programa 9. Persones joves formades. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites com a demandats d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, que hagin participat en programes de formació professional per a l'ocupació finançats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears i constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball. c) Programa 10. Relleu generacional. Orientat a fomentar la contractació de persones entre 16 i 29 anys desocupades que subscriguin un contracte de relleu i que constin inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest des d'almenys el dia anterior a la subscripció del contracte de relleu. C) En el cas de contractacions de persones de 16 a 29 anys en els supòsits prevists en la Lletra B) d'aquest apartat que estiguin desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en els serveis d'ocupació però no constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al PO FSE de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 03 Sep 2019 08:27:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351967&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-03T08:27:05Z Ajuts a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals signants dels acords per al treball de qualitat en els sectors de l'hostaleria i de la restauració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=2390298 Donar suport a la participació institucional de les organitzacions sindicals i de les organitzacions empresarials signants de l'Acord per a l'ocupació de qualitat en el sector de l'hostaleria de les Illes Balears, i de l'Acord per a l'ocupació de qualitat i la lluita contra la competència deslleial en el sector de la restauració de les Illes Balears Mon, 02 Sep 2019 12:18:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=2390298 2019-09-02T12:18:43Z PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1480093&lang=ca&coduo=2390298 Formalitzar convenis entre les empreses i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears perquè facin pràctiques no laborals (entre 3 i 9 mesos), dirigides a joves entre 18 i 25 anys, que a causa de la seva nul·la o escassa experiència professional tenguin problemes d'ocupabilitat. Fri, 30 Aug 2019 12:10:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1480093&lang=ca&coduo=2390298 2019-08-30T12:10:38Z Detecció Precoç de les Malalties Professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771642&lang=ca&coduo=2390298 Detecció precoç de les possibles malaties professionals que hagi pogut contreure el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri Fri, 02 Aug 2019 11:12:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771642&lang=ca&coduo=2390298 2019-08-02T11:12:36Z Investigació de Malalties Professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771638&lang=ca&coduo=2390298 Investigació de les malalties que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri Fri, 02 Aug 2019 10:21:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771638&lang=ca&coduo=2390298 2019-08-02T10:21:09Z Atenció a usuaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771607&lang=ca&coduo=2390298 Comunicació a l'administrat, empresa o administració de les conclusions de l'atenció rebuda per la secció de Psicosociologia o de Medicina del treball Fri, 02 Aug 2019 08:56:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771607&lang=ca&coduo=2390298 2019-08-02T08:56:50Z