Tràmits: CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3828387&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 04 Apr 2020 18:56:50 GMT Govern de les Illes Balears 2020-04-04T18:56:50Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758823&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 2 places del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, amb la distribució següent: a) Mallorca — 1 placa del torn lliure. — 1 placa del torn de promoció interna vertical . Thu, 02 Apr 2020 08:21:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758823&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-02T08:21:45Z Sessions del Grup Tècnic Immersió Digital http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116672&lang=ca&coduo=3828387 Sessions ordinàries GTID Mon, 23 Mar 2020 06:57:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116672&lang=ca&coduo=3828387 2020-03-23T06:57:38Z Inscripció permanent en la Base de dades general de professorat corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4110778&lang=ca&coduo=3828387 La inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana de l'EBAP, per impartir les accions formatives incloses en el Pla de Formació de Llengua Catalana (cursos i tallers corresponents als nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de coneixements generals de català, i cursos de coneixements de llenguatge administratiu). Fri, 13 Mar 2020 11:36:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4110778&lang=ca&coduo=3828387 2020-03-13T11:36:27Z Alta, baixa i modificació del Registre de Policies Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=3828387 Inscripció en el Registre general de dades dels membres integrants dels cossos de policia local, de la resta de membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les Illes Balears amb l'objecte de disposar de les dades necessàries per exercir les competències en matèria de coordinació i també a efectes estadístics. Thu, 05 Mar 2020 12:21:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=3828387 2020-03-05T12:21:41Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc humanística i de c.socials, especialitat pedagogia de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088709&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciencies socials, especialitat pedagogia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Fri, 28 Feb 2020 12:32:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088709&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-28T12:32:19Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc sanitària, especialitat inspecció mèdica de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088515&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat inspecció mèdica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Fri, 28 Feb 2020 12:21:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088515&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-28T12:21:53Z Cursos EBAP català (Pla de Llengua Catalana). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343783&lang=ca&coduo=3828387 El Pla de Formació en Llengua catalana consta de tres modalitats de cursos (presencials, semipresencials i en línia) dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu. Les persones que compleixen els requisits establerts en el Pla tenen dret d'examen a les proves de certificació de nivell que convoca l'EBAP. Fri, 21 Feb 2020 08:52:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343783&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-21T08:52:35Z Jubilació del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de la jubilació al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.Jubilació ordinària, parcial o anticipada. Wed, 19 Feb 2020 11:30:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-19T11:30:59Z Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=3828387 Quan un operador de telecomunicacions vol instal·lar una xarxa radioelèctrica en qualsevol tipus de sòl del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vol construir altres instal·lacions de telecomunicacions en sòl rústic, ha de sol·licitar l'aprovació prèvia del projecte d'implantació corresponent a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions Tue, 18 Feb 2020 11:55:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-18T11:55:48Z Reingrés al servei actiu del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=3828387 Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina Mon, 10 Feb 2020 09:41:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:41:33Z Reconeixement de permutes per al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer les permutes del lloc de feina que sol·liciti el personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Mon, 10 Feb 2020 09:41:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:41:01Z Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=3828387 Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la CAIB Mon, 10 Feb 2020 09:40:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:40:33Z Ajuda per a fills i filles menors de divuit anys (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=3828387 Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills i de les filles. Mon, 10 Feb 2020 09:40:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:40:06Z Sol·licitud d'ajuda per a l'atenció persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=3828387 Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de discapacitades físiques, psíquiques o sensorials. Mon, 10 Feb 2020 09:39:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:39:50Z Ajudes per estudis del personal funcionari i laboral i dels seus fills i filles (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES NI PERSONAL DOCENT). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=3828387 Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal funcionari i laboral de l'àmbit del Serveis Generals (per tant no està inclòs el personal laboral de les empreses públiques ni el personal docent) al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats: La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. Mon, 10 Feb 2020 09:39:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:39:25Z Ajudes per compensació de despeses d'assistència sanitària (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=3828387 Ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis. Mon, 10 Feb 2020 09:39:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:39:09Z Bestreta ordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de l'àmbit dels Serveis Generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=3828387 La comunitat autònoma podrà concedir com a bestreta ordinària l'import de fins a dues mensualitats líquides. Aquestes hauran de ser reintegrades per desenes parts iguals, que seran mensualment retingudes a la nòmina i no meritaran, aquestes bestretes, cap interès. El personal en situació de maternitat, podrà sol·licitar una bestreta de fins a 2 mensualitats líquides, les quals seran reintegrades a partir de la reincorporació i per quartes parts que seran mensualment retingudes. Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s'haurà de comprometre a la reincorporació immediata, una vegada finalitzat el període legal de maternitat, i, en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta. Mon, 10 Feb 2020 09:38:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:38:53Z Bestreta extraordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fixo de l'àmbit dels serveis generals (NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=3828387 La Comunitat Autònoma podrà concedir com a bestreta extraordinària l'import de fins a 6 mensualitats de retribucions líquides, per atendre necessitats de caràcter urgent. El termini màxim de reintegrament d'aquestes bestretes serà de 24 mensualitats, no produiran cap interès i podran ser reintegrades en termini inferior a l'assenyalat com a màxim. Mon, 10 Feb 2020 09:38:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:38:35Z Inscripcions en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=3828387 Resoldre sobre la inscripció provisional i definitiva de les entitats col·laboradores en matèria d'activitats en el Registre d'Entitats Col·laboradores en activitats. Les entitats col·laboradores en activitats són les entitats degudament homologades pel Govern de les Illes Balears per coadjuvar en la verificació de les condicions tècniques de les activitats. En tot cas, han de ser entitats d'inspecció i control reglamentari (ENICRE) en tots els reglaments o organisme de control, autoritzades pel departament competent en la matèria de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i ECA en medi ambient o verificador mediambiental acreditat, d'acord amb el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial Wed, 05 Feb 2020 11:44:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-05T11:44:24Z Inscripció d'activitats itinerants http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=3828387 -Inscripció del projecte tipus en el Registre autonòmic d'activitats itinerants -Efectuar els canvis de titularitat de les activitats itinerants Wed, 05 Feb 2020 11:43:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-05T11:43:17Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc sanitària, especialitat infermeria del treball de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4067662&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat infermeria del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Wed, 05 Feb 2020 09:10:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4067662&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-05T09:10:15Z Cursos generals EBAP (Cursos per al personal de l'administració del Pla de formació general i sectorial). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=3828387 — Pla de formació general Inclou activitats formatives de caire multidisciplinari que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i l'actualització de coneixements. Aquesta formació està relacionada amb l'adquisició de competències genèriques (coneixements, habilitats i actituds) necessàries per treballar dins l'organització. — Pla de formació sectorial Inclou activitats formatives específiques i estratègiques per desenvolupar el lloc de treball que s'ocupa. Per això, recull tant les propostes formatives que els organismes adrecen al seu personal com les que s'adrecen al personal de diferents organismes, però amb funcions anàlogues. Sun, 02 Feb 2020 14:05:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-02T14:05:37Z Cursos EBAP de seguretat (Pla de Formació Policial - Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil - Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343734&lang=ca&coduo=3828387 La formació i avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal dels àmbits de la policia local, protecció civil, seguretat i emergències. — Pla de Formació Policial. — Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil. — Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers. Thu, 30 Jan 2020 08:53:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343734&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-30T08:53:10Z Cursos EBAP FIOP (Pla de Formació del FIOP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343843&lang=ca&coduo=3828387 La formació, la integració i el foment de l'ocupació pública de les persones amb discapacitat. Thu, 30 Jan 2020 08:37:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343843&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-30T08:37:04Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT,esc enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4056602&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Tue, 28 Jan 2020 14:59:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4056602&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-28T14:59:52Z Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3976844&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 5 places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca. Tue, 28 Jan 2020 09:50:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3976844&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-28T09:50:41Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051836&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Thu, 16 Jan 2020 14:47:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051836&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-16T14:47:38Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051802&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Thu, 16 Jan 2020 14:25:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051802&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-16T14:25:28Z Instrucció i resolució de procediments sancionadors d'activitats itinerants http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026234&lang=ca&coduo=3828387 Instrucció i resolució dels expedients sancionadors d'activitats itinerants, d'acord amb l'article 6.3 c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears Wed, 08 Jan 2020 11:54:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026234&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-08T11:54:48Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat,places vacants del cos facultatiu superior,esc. sanitària,esp. medicina,de l'Administració especial de la CAIB,a les illes de Menorca i Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3920516&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Menorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Wed, 08 Jan 2020 11:27:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3920516&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-08T11:27:54Z Subvenció directa projecte "Formació, informació i dinamització en matèria de voluntariat de les Illes Balears" PLAVIB 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044083&lang=ca&coduo=3828387 Donar una resposta integral en matèria de voluntariat als ciutadans i a les administracions. Oferir un espai de formació, informació i consulta en temes de voluntariat. Acostar el món del voluntariat a la població en general. Dinamitzar i coordinar el Fòrum del Voluntariat i les comissions creades. Tue, 07 Jan 2020 13:28:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044083&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-07T13:28:01Z Subvenció nominativa a favor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044452&lang=ca&coduo=3828387 Subvencionar el "Programa en l'àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears" que desenvolupa l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), amb accions dins el voluntariat universitari com accions formatives i accions de dinamització del voluntariat universitari de la UIB. També gestiona el Portal de Voluntariat universitari, l'assessorament per al Cos Europeu de Solidaritat (CES).... Tue, 07 Jan 2020 13:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044452&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-07T13:27:46Z Adhesió al Conveni de col·laboració en materia d'interoperabilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475699&lang=ca&coduo=3828387 Procediment a seguir per què un ens de l'àmbit territorial de les Illes Balears, es pugui adherir al conveni d'interoperabilitat. L'objecte del conveni de col·laboració signat el dia 11 de desembre de 2012 entre el Govern de les Illes Balears, els Consells Insular de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i l'Ajuntament de Palma és el de fixar el marc de col·laboració per fer efectius serveis d'interoperabilitat entre els sistemes d'informació de les administracions signants. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Thu, 12 Dec 2019 12:01:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475699&lang=ca&coduo=3828387 2019-12-12T12:01:53Z Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca&coduo=3828387 Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Thu, 12 Dec 2019 11:55:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca&coduo=3828387 2019-12-12T11:55:06Z Adhesió a un servei de la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475728&lang=ca&coduo=3828387 Procediment a seguir perquè una ens pugui accedir a un servei emmarcat dins del Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears, ja sigui un servei propi o bé un servei ofert a través de la plataforma d'intermediació estatal. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Thu, 12 Dec 2019 11:53:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475728&lang=ca&coduo=3828387 2019-12-12T11:53:19Z Concessió de llicències audiovisuals de radiodifusió sonora (FM o DAB), de caràcter comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=3828387 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la llicència mitjançant concurs públic Fri, 29 Nov 2019 08:36:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=3828387 2019-11-29T08:36:07Z Concessió de llicència audiovisual per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora (FM o DAB) a prestadors de titularitat pública (ajuntaments i consells insulars) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6799&lang=ca&coduo=3828387 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les corporacions locals poden sol·licitar disposar d'una freqüència radioelèctrica i de la corresponent llicència audiovisual radiofònica. Fri, 29 Nov 2019 08:34:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6799&lang=ca&coduo=3828387 2019-11-29T08:34:52Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=3828387 Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. Fri, 29 Nov 2019 08:32:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=3828387 2019-11-29T08:32:42Z Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753446&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 147 places del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent: a) Mallorca — 98 places del torn lliure , 11 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. — 19 places del torn de promoció interna, 17 de les quals són de promoció interna vertical i 2 de promoció interna creuada. b) Menorca — 9 places del torn lliure. — 2 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Eivissa — 14 places del torn lliure. — 4 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Formentera — 1 plaça del torn lliure. Mon, 11 Nov 2019 09:29:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753446&lang=ca&coduo=3828387 2019-11-11T09:29:39Z INSTÀNCIA GENÈRICA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3976055&lang=ca&coduo=3828387 - Fri, 08 Nov 2019 11:48:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3976055&lang=ca&coduo=3828387 2019-11-08T11:48:09Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, esc humanística i de ciències socials, esp psicologia de l'Administració especial de la CAIB, http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3977032&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Fri, 08 Nov 2019 08:57:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3977032&lang=ca&coduo=3828387 2019-11-08T08:57:40Z Contracte menor "Full de ruta de les Illes Balears 2020-2023" http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3913948&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte del present contracte és dur a terme un treball tècnic que consisteix en guiar i dinamitzar un procés participatiu entre les diferents administracions públiques de les Illes Balears i elaborar un document tècnic resultant de caràcter planificador que es denominarà "Full de ruta de la participació ciutadana a les Illes Balears 2020-2023" Tue, 05 Nov 2019 12:29:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3913948&lang=ca&coduo=3828387 2019-11-05T12:29:47Z Convocatòria de proves selectives al cos superior, escala d'intervenció, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3752964&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió d'1plaça del cos superior, escala d'intervenció de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure: a) Mallorca — 1 plaça del torn lliure. Tue, 05 Nov 2019 11:09:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3752964&lang=ca&coduo=3828387 2019-11-05T11:09:34Z Compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer la compatibilitat de la segona activitat pública o privada per al personal laboral Fri, 25 Oct 2019 11:33:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=3828387 2019-10-25T11:33:48Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir,amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, esc human.i de c.socials,esp tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració de la CAIB.Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943824&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Tue, 15 Oct 2019 12:08:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943824&lang=ca&coduo=3828387 2019-10-15T12:08:18Z Procediment disciplinari en relació amb el personal al servei de l'Administració de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=866505&lang=ca&coduo=3828387 Aplicar el règim disciplinari en relació amb el personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 08 Oct 2019 11:17:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=866505&lang=ca&coduo=3828387 2019-10-08T11:17:20Z Recursos d'alçada en matèria de funció pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936061&lang=ca&coduo=3828387 Recursos d'alçada en matèria de funció pública Tue, 08 Oct 2019 10:42:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936061&lang=ca&coduo=3828387 2019-10-08T10:42:36Z Recursos de reposició en matèria de funció pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662901&lang=ca&coduo=3828387 Recursos de reposició la competència dels quals és la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques sobre matèries de funció pública Tue, 08 Oct 2019 10:15:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662901&lang=ca&coduo=3828387 2019-10-08T10:15:37Z Convocatòria d'ajuts per a xarxes NGA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3439265&lang=ca&coduo=3828387 Realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de Banda Ampla de nova generació a les Illes Balears amb confinçament FEDER. Wed, 14 Aug 2019 09:16:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3439265&lang=ca&coduo=3828387 2019-08-14T09:16:35Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l'Administració de la CAIB, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3180727&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 14 places del cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball, a l'illa de Mallorca amb la distribució que s'indica a continuació: - 10 places del torn lliure, 1 de les quals correspon al torn de reserva de persones amb discapacitat. - 4 places del torn de promoció interna creuada. Wed, 24 Jul 2019 11:30:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3180727&lang=ca&coduo=3828387 2019-07-24T11:30:20Z