Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 04 Apr 2020 19:26:23 GMT Govern de les Illes Balears 2020-04-04T19:26:23Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. Mon, 30 Mar 2020 11:55:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 2020-03-30T11:55:25Z Calendari d'admissió i matriculació als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny per al curs 2020-2021 i convocatòria proves d'accés cicles formatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4114983&lang=ca&coduo=7 Obrir el procés d'admissió i matrícula als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny i convocar les proves d'accés Fri, 20 Mar 2020 12:03:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4114983&lang=ca&coduo=7 2020-03-20T12:03:25Z Calendari d'admissió i matriculació als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4113426&lang=ca&coduo=7 Establir el calendari d'admissió i matrícula als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa als centres sostinguts amb fons públics. Tue, 17 Mar 2020 14:31:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4113426&lang=ca&coduo=7 2020-03-17T14:31:38Z Proves de llengua catalana de gener de 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3977604&lang=ca&coduo=7 Es convoquen les proves de gener de 2020 per obtenir els següents certificats de coneixements de llengua catalana: A2, B1, B2 i C1. Mon, 16 Mar 2020 12:31:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3977604&lang=ca&coduo=7 2020-03-16T12:31:23Z Comissions de serveis (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112442&lang=ca&coduo=7 Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius Mon, 16 Mar 2020 11:39:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112442&lang=ca&coduo=7 2020-03-16T11:39:04Z Convocatòria places de professors especialistes a centres públics no universitaris pel curs 2019-2020(4) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109968&lang=ca&coduo=7 Cobrir places de professors especialistes pel curs 2019-20 Thu, 12 Mar 2020 10:29:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109968&lang=ca&coduo=7 2020-03-12T10:29:50Z Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 3 de març de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4107254&lang=ca&coduo=7 Aquesta convocatòria té per objecte adjudicar de forma individual, en comissió de serveis, places per a funcionaris de carrera del cos de mestres, places del cos de professors de secundària i places del cos tècnic de formació professional en els serveis educatius especialitzats, d'acord amb la relació de places de l'annex 2, en horari de matí i horabaixa, si s'escau, i/o itinerants. Mon, 09 Mar 2020 09:22:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4107254&lang=ca&coduo=7 2020-03-09T09:22:13Z Convocatòria d'ajuts per participar a sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de l'alemany organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l'estiu/tardor del 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4102043&lang=ca&coduo=7 Convocar sis ajuts per participar en sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de la llengua alemanya per al professorat que imparteix l'assignatura d'alemany com a llengua estrangera als centres educatius sostinguts amb fons públics. Aquests cursos seran organitzats pel Goethe Institut durant l'estiu/tardor del 2020 a Alemanya i cofinançats per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i el Goethe Institut de Barcelona en el marc de l'addenda al conveni de col·laboració subscrita entre ambdues institucions. Fri, 06 Mar 2020 08:15:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4102043&lang=ca&coduo=7 2020-03-06T08:15:47Z Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4100010&lang=ca&coduo=7 Realització d'una prova lliure, per a persones majors de 20 anys, per poder obtenir el títol de batxillerat Thu, 05 Mar 2020 08:57:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4100010&lang=ca&coduo=7 2020-03-05T08:57:03Z Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2018-2019 [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305553&lang=ca&coduo=7 La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. Wed, 04 Mar 2020 13:05:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305553&lang=ca&coduo=7 2020-03-04T13:05:32Z Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d'aprenentatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3285442&lang=ca&coduo=7 Selecció de personal docent per a camps d'aprenentatge Tue, 03 Mar 2020 07:22:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3285442&lang=ca&coduo=7 2020-03-03T07:22:09Z Convocatòria programa ROBOTIB 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305783&lang=ca&coduo=7 1. Aquestes Instruccions concreten els aspectes necessaris perquè els centres que imparteixen educació primària puguin sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2018-2019. 2. Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració del Servei de Centres Educatius de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i el Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. 3. Aquest programa pretén potenciar la introducció de la robòtica entre els alumnes del segon cicle de primària. Per aconseguir-ho, els centres seleccionats rebran una dotació de material d'iniciació a la robòtica i una formació inicial destinada als docents implicats. 4. El programa es basa en una formació inicial dels mestres, en el disseny d'un projecte de transferència i de l'aplicació corresponent durant Mon, 02 Mar 2020 13:14:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305783&lang=ca&coduo=7 2020-03-02T13:14:06Z Equivalència amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261187&lang=ca&coduo=7 Establir les equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats a la Llei Orgància 2/2006, de 3 de maig, d'Educació Mon, 02 Mar 2020 12:48:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261187&lang=ca&coduo=7 2020-03-02T12:48:22Z Exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en els ensenyaments no universitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4024162&lang=ca&coduo=7 Regular les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua i literatura catalanes dels alumnes dels ensenyaments no universitaris. Fri, 28 Feb 2020 07:59:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4024162&lang=ca&coduo=7 2020-02-28T07:59:45Z Convocatòria oposicions cossos docents 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4087577&lang=ca&coduo=7 Proves selectives per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents Wed, 26 Feb 2020 13:10:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4087577&lang=ca&coduo=7 2020-02-26T13:10:14Z Ajudes universitàries de desplaçament 2016 - 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2901032&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2016-2017. - compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o a qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2016-2017. Wed, 19 Feb 2020 07:15:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2901032&lang=ca&coduo=7 2020-02-19T07:15:46Z Convocatòria d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078001&lang=ca&coduo=7 Avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i/o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals següents: - Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. - Socorrisme en espais aquàtics naturals. - Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics. Mon, 17 Feb 2020 10:41:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078001&lang=ca&coduo=7 2020-02-17T10:41:38Z Convocatòria comissió de serveis Inspecció Educativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078157&lang=ca&coduo=7 Proveir, mitjançant sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa Fri, 14 Feb 2020 11:52:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078157&lang=ca&coduo=7 2020-02-14T11:52:36Z Autorització i reconeixement de compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=7 S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública. Wed, 12 Feb 2020 07:27:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=7 2020-02-12T07:27:09Z Convocatòria de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072695&lang=ca&coduo=7 Convocar les proves per obtenir els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional dins el sistema educatiu. Mon, 10 Feb 2020 08:41:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072695&lang=ca&coduo=7 2020-02-10T08:41:40Z Convocatòria d'ajuts FPI i FPI_E 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3792604&lang=ca&coduo=7 Subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i empreses ubicades a les Illes Balears, per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. Subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient i la defensa de la tesi doctoral. Fri, 07 Feb 2020 09:14:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3792604&lang=ca&coduo=7 2020-02-07T09:14:00Z Convocatòria proves lliures de certificació de nivell d'idiomes de les EOI per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057554&lang=ca&coduo=7 Obrir el procés d'inscripció per a les persones que vulguin presentar-se a la convocatòria de proves lliures de certificació de nivell d'idiomes de les EOI de les Illes Balears Wed, 05 Feb 2020 13:46:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057554&lang=ca&coduo=7 2020-02-05T13:46:18Z Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4068761&lang=ca&coduo=7 Convocar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu. Tue, 04 Feb 2020 13:43:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4068761&lang=ca&coduo=7 2020-02-04T13:43:02Z Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4068956&lang=ca&coduo=7 Convocar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu. Tue, 04 Feb 2020 13:40:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4068956&lang=ca&coduo=7 2020-02-04T13:40:04Z Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2020-2021 [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055813&lang=ca&coduo=7 La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. Mon, 27 Jan 2020 11:20:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055813&lang=ca&coduo=7 2020-01-27T11:20:10Z Pràcticum curs acadèmic 2019-2020: Alumnes d'universitats sense conveni específic de col·laboració. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3899128&lang=ca&coduo=7 NOVETAT !: CONVOCATÒRIA CURS ACADÈMIC 2019 - 2020: OBERTURA DEL SEGON TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DES DEL 27 DE GENER AL 28 DE FEBRER DE 2020 L'objectiu de la convocatòria és aprovar el procediment perquè els alumnes de les universitats de l'Estat amb les quals no s'ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. Wed, 22 Jan 2020 13:27:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3899128&lang=ca&coduo=7 2020-01-22T13:27:39Z Fons Social. Ajudes per a l'atenció de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=224910&lang=ca&coduo=7 Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de tenir reconegudes discapacitat físiques, psíquiques o sensorials. Wed, 15 Jan 2020 12:54:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=224910&lang=ca&coduo=7 2020-01-15T12:54:04Z Autorització d'obertura i funcionament i autorització de modificació de la configuració de centres privats d'educació infantil de 1r cicle (0-3 anys) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040713&lang=ca&coduo=7 Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres privats que compleixin els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys), per als ensenyaments d'educació infantil Tue, 14 Jan 2020 13:11:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040713&lang=ca&coduo=7 2020-01-14T13:11:04Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2020-21 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=7 Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil, d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, , d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. Tue, 14 Jan 2020 12:24:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=7 2020-01-14T12:24:34Z Sol·licitud de fons social - Ajuda per estudis http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=302354&lang=ca&coduo=7 Sufragar, en part, les despeses de matrícula o llibres en matèria d'estudis oficials universitaris o d'estudis oficials de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc. Tue, 14 Jan 2020 08:07:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=302354&lang=ca&coduo=7 2020-01-14T08:07:35Z Contractes postdoctorals 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801656&lang=ca&coduo=7 L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears Wed, 08 Jan 2020 09:36:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801656&lang=ca&coduo=7 2020-01-08T09:36:04Z Convocatòria professors interins pel curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044447&lang=ca&coduo=7 Cobrir places de professors interins pel curs 2020-21 Tue, 07 Jan 2020 13:10:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044447&lang=ca&coduo=7 2020-01-07T13:10:57Z Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4029747&lang=ca&coduo=7 Convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2018-2019 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Mon, 23 Dec 2019 12:28:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4029747&lang=ca&coduo=7 2019-12-23T12:28:44Z Autorització d'obertura i funcionament de centres docents estrangers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4027459&lang=ca&coduo=7 Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres docents estrangers que compleixin el règim dels centres docents a Espanya Fri, 20 Dec 2019 13:00:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4027459&lang=ca&coduo=7 2019-12-20T13:00:13Z Autorització d'obertura i funcionament i autorització de modificació de la configuració de centres privats de règim general http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026895&lang=ca&coduo=7 Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres docents privats i privats concertats que compleixin els requisits mínims per impartir els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària i, si escau, ensenyaments post obligatoris de batxillerat i formació professional Fri, 20 Dec 2019 12:38:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026895&lang=ca&coduo=7 2019-12-20T12:38:26Z Prova lliure per obtenir el títol de batxiller 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3632098&lang=ca&coduo=7 Convocatòria, per a l'any 2020, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la comunitat autònoma de les Illes Balears Fri, 13 Dec 2019 11:52:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3632098&lang=ca&coduo=7 2019-12-13T11:52:51Z Reconeixement de serveis prestats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7818&lang=ca&coduo=7 Segons la Llei 70/78 de 26 de desembre, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública amb anterioritat a l'accés a la funció pública mitjançant la forma de provisió corresponent (concurs, oposició, concurs-oposició). A aquest efecte, els serveis esmentats es poden haver prestat en règim d'ocupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Wed, 11 Dec 2019 11:08:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7818&lang=ca&coduo=7 2019-12-11T11:08:16Z FONS SOCIAL. AJUDES PER FILLS MENORS DE DEVUIT ANYS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=224834&lang=ca&coduo=7 Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter general en la guarda, custòdia i educació dels fills i de les filles. Wed, 11 Dec 2019 08:35:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=224834&lang=ca&coduo=7 2019-12-11T08:35:34Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=7 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Tue, 10 Dec 2019 09:18:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=7 2019-12-10T09:18:32Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) el curs acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3722082&lang=ca&coduo=7 Publicació del llistat de persones beneficiàries (Annex1) i persones excloses (Annex 2) de l'ajuda de desplaçament per estudis universitaris per al curs 2018-2019: Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen o queden exclosen les persones sol·licitants de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que varen cursar estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, d'acord amb el que preveu el punt 13.2 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de març de 2019 (BOIB Núm. 158, de 21 de novembre de 2019). ---------------------------------------------- Publicació de la concessió d'una ajuda de desplaçament per acceptació d'escrit d'al·legacions. (BOIB Núm. 161, de 28 de novembre de 2019). --------------------------------------------- L'import de l'ajuda és de 600 euros. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Termini de interposició de recurs potestatitu de reposició: Fins al 22 de desembre de 2019 (inclòs). També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici d'interposar-hi qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Mon, 02 Dec 2019 12:30:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3722082&lang=ca&coduo=7 2019-12-02T12:30:32Z Cens d'associacions de pares i mares d'alumnes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=194895&lang=ca&coduo=7 Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions de pares i mares d’alumnes i de les federacions i confederacions d’aquestes, segons estableix el Decret 188/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de 6 de desembre de 2003). La inscripció en aquest cens es realitzarà sense perjudici de la prèvia inscripció en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. Podeu obtenir tota la informació necessària per inscriure una associació en el Registre de la Conselleria de Presidència accedint a la seva pàgina web (http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1704&lang=ca). Els documents necessaris per inscriure una associació de pares i mares d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat són els següents: . Sol•licitud d’inscripció . Fitxa de dades de l’associació . Còpia del NIF de l’associació . Estatuts . Acta fundacional Dels estatuts i de l’acta fundacional s’ha de entregar una còpia amb el segell del Servei d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència. Les modificacions que es produeixin en el si de l’associació, es comunicaran en primer lloc a la Conselleria de Presidència i després a a la Direcció General de'Innovació i Comunitat Educativa, a efectes de l’actualització del cens. Mon, 02 Dec 2019 12:24:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=194895&lang=ca&coduo=7 2019-12-02T12:24:09Z Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola el curs acadèmic 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3748491&lang=ca&coduo=7 Publicació del llistat de persones beneficiàries de l'ajuda de promoció de l'excel·lència acadèmica: Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen les ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzats els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2017-2018, d'acord amb el que preveu els punts 13.2 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 17 d'abril de 2019 (BOIB Núm. 156, de 16 de novembre de 2019). L'import de l'ajuda és de 1.500,00 euros. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Termini de interposició de recurs potestatitu de reposició: Fins al 27 de desembre de 2019 (inclòs). També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici d'interposar-hi qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Mon, 02 Dec 2019 09:15:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3748491&lang=ca&coduo=7 2019-12-02T09:15:22Z Cens d'associacions d'alumnes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=336263&lang=ca&coduo=7 Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions d'alumnes segons estableix el Decret 187/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de sis de desembre de 2003). Els documents necessaris per inscriure una associació d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat . Sol•licitud d’inscripció . Instància . Fitxa de dades de l’associació . Estatuts (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) . Acta fundacional. (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) Una vegada constituïda l’associació, s’ha d’entregar tota aquesta documentació a la secretaria del centre. Un exemplar dels estatuts i de l’acta fundacional són per al centre i els altres exemplars són per a la Conselleria. La secretaria del centre ha d’enviar la documentació, a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa. D’acord amb l’article 6 del Decret 187/2003, a l’acta fundacional ha de constar la signatura, com a mínim, d’un 5% dels alumnes del centre amb dret a associar-se i, en tot cas, per un mínim de cinc. Mon, 02 Dec 2019 08:53:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=336263&lang=ca&coduo=7 2019-12-02T08:53:04Z Convocatòria d'ajuts per a l'alumnat de 6è de primària, 1r de batxillerat i 2n d'FP de grau mitjà o grau superior en el marc de dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3761505&lang=ca&coduo=7 Convocar, com a mínim, 345 ajuts per a la participació d'alumnat de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a diferents programes d'immersió lingüística en llengua anglesa, segons el nivell educatiu de l'alumnat participant, organitzats per la Conselleria d'Educació i Universitat durant l'estiu del 2019. Mon, 25 Nov 2019 11:40:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3761505&lang=ca&coduo=7 2019-11-25T11:40:05Z Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754585&lang=ca&coduo=7 Concretar els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa d'Experiència Formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020. Mon, 25 Nov 2019 11:39:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754585&lang=ca&coduo=7 2019-11-25T11:39:22Z Convocatòria places de professors especialistes a centres públics no universitaris pel curs 2019-2020(3) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3975696&lang=ca&coduo=7 Cobrir places de professors especialistes pel curs 2019-20 Thu, 07 Nov 2019 07:15:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3975696&lang=ca&coduo=7 2019-11-07T07:15:17Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=7 Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. Tue, 05 Nov 2019 07:57:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=7 2019-11-05T07:57:55Z Borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres (curs 2019-2020) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885420&lang=ca&coduo=7 Convocar la constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres (d'anglès, alemany i francès) a les Illes Balears, per al curs escolar 2019-2020, per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars de conversa titulars. Mon, 04 Nov 2019 10:56:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885420&lang=ca&coduo=7 2019-11-04T10:56:16Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3947975&lang=ca&coduo=7 El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. Wed, 23 Oct 2019 06:22:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3947975&lang=ca&coduo=7 2019-10-23T06:22:58Z Ajuts per fer estades breus a centres d'R+D de fora de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3759026&lang=ca&coduo=7 Els ajuts tenen per objecte el cofinançament en la mobilitat del personal investigador per fer estades breus en centres d'R+D de fora de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació i impulsar les relacions científiques nacionals i internacionals. Tue, 22 Oct 2019 09:20:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3759026&lang=ca&coduo=7 2019-10-22T09:20:48Z