Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació

Contractes, Convenis i Subvencions >Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació

Data actualització: 21/05/2019

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa en el paràgraf segon de l'article 8.1 a que s'han de publicar dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sector públic.

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2018

A continuació es recullen les dades estadístiques corresponents a l'activitat contractual dels òrgans de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental de l'any 2018. Aquesta informació ha estat extreta de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, ja que des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma.

6.1.4
Dades globals dels contractes adjudicats pel conjunt d'òrgans de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental durant l'any 2018:
Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 2.432 24.660.899,17 €
Derivat d'acord marc 372 64.481.596,54 €
Negociat amb publicitat 7 1.442.995,89 €
Negociat sense publicitat 121 52.960.888,04 €
Obert 785 232.412.534,60 €
Obert simplificat 152 8.398.642,77 €
Restringit 10 1.362.609,51 €
Total 3.879 385.720.166,52 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Dades estadístiques en matèria de contractació. Any 2018


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES D'ANYS ANTERIORS

Prèviament a l'any 2018, el Govern de les Illes Balears elaborava uns informes anuals als quals podeu accedir a continuació: