torna

Detall de la notícia

Tràmit d'informació pública del Projecte d'ordre de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015

Informació pública del Projecte d’ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

D’acord amb l’anunci del director gerent del FOGAIBA de data 22 de juliol de 2020, publicat en el BOIB de data 25 de juliol de 2020, s’ha obert un procés participatiu fins al dia 4 d'agost de 2020, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’esborrany del Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 19 de febrer de 2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 (PDR), i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu del Fons de Garantia Agrària i Pesquera del FOGAIBA, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Gerència del FOGAIBA.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.