Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

Enllaços d'interès

Laboratoris de control

Llista de laboratoris que fan anàlisis per detectar la presència de salmonel·la

Programes nacionals de control de salmonel·la

Informació sobre EET per a ramaders

European Comission. HEALTH AND CONSUMERS

Implementació de regulació. Control de salmonel·la

 

Reglamentació específica

Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004 sobre els controls oficials

Reglament d’execució (UE) núm. 702/2013 de la Comissió de 22 juliol 2013 pel qual s’estableixen mesures transitòries d’aplicació del Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l’acreditació dels laboratoris oficials que efectuen els assaigs oficials de Trichinella i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1162/2009 de la Comissió

Reglament (CE) núm. 2160/2003 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de novembre de 2003 sobre el control de la salmonel·la i altres agents zoonòtics específics transmesos pels aliments

Reial decret 338/2014, de 9 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1911/2000, de 24 de novembre, pel qual es regula la destrucció dels materials especificats de risc amb relació a les encefalopaties espongiformes transmissibles

Reglament (UE) núm. 216/2014 de la Comissió de 7 de març de 2014 que modifica el Reglament (CE) núm. 2075/2005 pel qual s’estableixen normes específiques per als controls oficials de la presència de triquines a la carn

Reglament (UE) núm. 217/2014 de la Comissió de 7 març de 2014 que modifica el Reglament (CE) núm. 2073/2005 relatiu a la salmonel·la en les canals de porcins

Reglament (UE) núm. 40/2014 de la Comissió de 17 gener de 2014 pel qual s’autoritza una declaració relativa a les propietats saludables dels aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens, i es modifica el Reglament (UE) núm. 432/2012

Reglament (CE) núm.178/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de gener de 2002 pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària

 

Altres enllaços d'interès

AECOSAN. Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, que neix de la fusió entre l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició i de l’Institut Nacional de Consum

Límits màxims de residus de medicaments veterinaris en els aliments d’origen animal

Base de dades de pesticides de la UE