Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Introducció

Per què fer una anàlisi

L'analítica de terres, d'aigües i de material vegetal és convenient sobretot en els sòls on s'hagi d'adobar, quan es vulgui implantar un nou cultiu o quan es vulgui saber quin és el portaempelt més adequat. Més en concret, l'anàlisi de l'aigua és important per saber la qualitat de la que es fa servir per al reg, ja que en depèn que els sòls tenguin unes bones condicions tant químiques com físiques. Aquestes anàlisis també permeten evitar possibles casos de contaminació dels sòls, de les capes freàtiques o de les mateixes plantes, que comporten conseqüències negatives per a la població humana o el món animal, ja sigui a curt o a llarg termini.

Per un altre costat, l'objectiu d'un adobament tant mineral com orgànic dels cultius és aconseguir una bona nutrició de la planta. Ara bé, a vegades es cometen errors, com és adobar en excés, fet que provoca que es perdi una gran quantitat de nutrients (principalment N) que la planta no pot absorbir, o bé aplicar fertilitzacions que causen desequilibris tant de macronutrients com de micronutrients. Altres vegades la planta pot presentar símptomes de fitotoxicitat, que poden tenir l'origen en problemes biològics per infecció de patògens tant del sòl com propis de la mateixa planta. Les fitotoxicitats venen donades per un excés o per un defecte d'algun macro o micronutrient, com és el cas de la deficiència de macronutrients com el K o de micronutrients com el Zn. Altres problemes d'aquest tipus venen donats per un excés de sals, particularment d'ions de Na, que provenen directament d'un sòl amb problemes de salinitat o d'un reg continuat amb aigua d'alta conductivitat elèctrica. Per tot això, és recomanable i necessari fer cada un cert temps anàlisis del sòl, de l'aigua i foliar.

Quan fer una anàlisi

L'època més adient per fer les anàlisis és abans d'aplicar adobs o esmenes orgàniques, en els casos que es vulgui començar un nou cultiu. Una altra època recomanable és just després d'haver acabat la collita, ja que obtendrem una bona informació per calcular l'adob per a la propera temporada. Per comprovar la qualitat de l'aigua convé fer analitzar-la de manera periòdica.