Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Introducció

Procediment d’accés als Recursos Fitogenètics per a l’Agricultura i l’Alimentació (cessió de material vegetal de multiplicació vegetativa)

El Reial Decret 429/2020, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre accés als recursos fitogenètics per a l’agricultura i l’alimentació i als cultivats per a l’ús amb altres finalitats, i es modifiquen diversos reials decrets en matèria de productes vegetals, estableix el procediment d’accés als recursos fitogenètics per part dels agricultors per al cultiu a la seva pròpia explotació.

Aquest decret, faculta a les col·leccions de recursos fitogenètics i, per tant, a l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, per a ratificar petites quantitats d’aquests recursos per a pagesos, amb la finalitat de cultivar-los en pròpia explotació.

Per això, d’acord amb la normativa vigent, l’IRFAP posa a disposició del sector aquelles varietats que es conserven al Banc de Germoplasma de les Illes Balears.