Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Recomanacions generals

Terra

Com s'han de delimitar les diferents zones d'una finca?

A l'hora d’agafar una mostra de terra, la finca s'ha de dividir en parcel·les de mostreig homogènies. La superfície de cadascuna no ha d'ultrapassar les cinc hectàrees, en el cas de cultius extensius, o les dues hectàrees, si es tracta de cultius hortícoles.

Per delimitar les diferents parcel·les s'han de tenir en compte els elements següents:

·          La forma del terreny (inclinació, orientació, depressions, etc.)

·          L'aspecte del sòl (material, color, zones d'acumulació d'aigua, etc.)

·          El desenvolupament de les plantes

Profunditat del mostreig

La profunditat a la que s'ha d’agafar la mostra de terra depèn del cultiu que hi hagi a la parcel·la, però en general és convenient eliminar els primers 5 centímetres de terra superficial. Per a la major part dels cultius n'hi ha prou de recollir els primers 30 centímetres de terra en profunditat. En el cas de cultius llenyosos amb arrels profundes, és recomanable prendre una mostra dels primers 30 centímetres, però també una mostra del subsol, entre els 30 i els 60 centímetres.

Procediment del mostreig

Per a cada parcel·la es recomana prendre de quinze a quaranta mostres, seguint una trajectòria en zig-zag o bé de manera sistemàtica cada una certa distància, recorrent tota la superfície. Totes les mostres s'han de ficar dins un poal o una bossa de plàstic i, una vegada acabada la presa de mostres, és aconsellable mesclar-les totes per obtenir una mostra homogènia i convé eliminar-ne totes les restes de cultiu, les pedres, etc.

Per agafar les mostres s'ha d'utilitzar una barrina o, si no se'n té, una pala. S'ha de fer un forat en forma de V i s'ha de tallar una porció d'1,5 centímetres de la paret del forat, al llarg de tota la profunditat.

         thPICT0014-1.jpg thPICT0018-2.jpg thPICT0022-3.jpg 

Dins una bossa de plàstic ben tancada es presentaran 0.5 kg de terra seca i porgada (1cm de llum). 

Aigua

La recollida de mostra òptima és la que no modifica les propietats de l'aigua. Se n'ha de recollir aproximadament 0.5 L. L'envàs ha d'estar ben net i la tapa no ha de permetre que surti aigua ni que hi entrin elements contaminants.

La mostra ha de ser representativa i homogènia. Si prové d'un sistema de distribució, s'ha d'obrir l'aixeta i deixar córrer l'aigua, ja que a la primera part hi pot haver elements contaminats o corrosius. Si procedeix d'un lloc embassat, com un safareig, s'ha d'agafar de la part central, a una profunditat mitjana. En qualsevol cas, s'ha d'omplir tot l'envàs i tapar-lo procurant no deixar-hi cap càmera d'aire.

Seguidament s'ha de dur al laboratori el més aviat possible, evitant que hi incideixi el sol de manera directa. Si la tramesa es retarda, convé conservar la mostra en una gelera, ja que alguns paràmetres (com els nitrats, els nitris o l'amoníac) poden modificar-se pel calor a causa de la proliferació microbiana.

La mostra anirà dins una botella de plàstic neta de 0.5 L. 

 

Foliar

Les anàlisis de teixits vegetals, juntament amb les del sòl, ens permeten tenir una visió més completa de l'estat nutricional de la planta. Aquest tipus d'anàlisi ens serveix per determinar les possibles mancances en micronutrients, més difícils de determinar en el sòl.

Els nivells de nutrients varien considerablement segons l'edat, l’època i els diferents teixits de la planta, i és per això que, abans de fer l'anàlisi, s'ha de determinar quina és la part que s'ha utilitzat i quin és l'estat de creixement en què es troba el vegetal.

Procediment de mostreig

Cada unitat de mostra serà un conjunt de plantes visualment semblants, amb un desenvolupament similar, que estiguin en un mateix tipus de sòl i a les quals es practiquin unes tècniques culturals similars. Les plantes han de ser representatives de la unitat del mostreig.

Quan el terreny sembli igual, la unitat de mostreig no ha de representar una extensió superior a les següents:

·         En regadius: 10.000 m2

·         En cultius extensius: 25.000 m2

Normes generals per a la recollida de la mostra

La fulla que es reculli ha de ser la primera desenvolupada totalment, amb limbe i pecíol (ha de ser la quarta, cinquena o sisena començant per l'àpex). Les fulles sempre s'han d'agafar amb el pecíol.

El millor moment per a les preses de mostres és la primera hora del matí.

La representativitat de la mostra té relació directa amb el nombre de fulles que s'hagi pres. Per això, s'aconsella agafar de 25 a 30 fulles en el cas de fulles mitjanes (ametller), i més quantitat, unes 50-70 fulles, en el cas de fulles petites (olivera).

Material per transportar la mostra i normes de conservació

Una vegada recollida la mostra, dur-la al laboratori el més aviat possible i cal evitar l’exposició directa del sol. En cas que es retardi l'enviament, és convenient que les mostres es conservin en una gelera.

La mostra es presentarà dins una bossa de plàstic tancada hermèticament.